Přihlášení Registrace
Nabízíme
Poradna
Kontakt

E-mail:

apico@apico.cz

 

Spřátelené weby

Můj včelař

Veterinární ordinace Dravet

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup v tomto internetovém obchodě

1) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky upravují nákup v internetovém obchodě na adrese www.vcelarskyobchod.cz.

V uvedeném internetovém obchodě vystupuje na straně prodávajícího společnost (dále jen prodávající):

ApiCo s. r. o., Dolnice 4, 621 00  Brno,

zapsána u Krajského soudu v Brně pod spisovou značkou C 68649,

IČ: 29257042, DIČ: CZ29257042.

Prodávající je plátcem DPH .

Obchodní podmínky vycházejí z právního řádu České republiky. Pokud je kupujícím fyzická osoba – konečný spotřebitel, řídí se vztahy, neupravené těmito obchodním podmínkami, Občanským zákoníkem a souvisejícími právními předpisy. V ostatních případech se uplatňuje Obchodní zákoník.

Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se s Obchodními podmínkami seznámil a že s nimi souhlasí.

Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

Tyto obchodní podmínky jsou podřízeny veškerým zákonům, vyhláškám a nařízením České Republiky. Vzhledem k tomu, že legislativa se v našem státě mění poměrně rychle, vždy se tyto obchodní podmínky řídí legislativou České Republiky, i když zde není případně tato legislativa explicitně zachycena v aktuálním znění.

2) OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

Před objednáním má kupující možnost vytvořit svůj zákaznický účet (registrace) nebo zboží objednat bez registrace.

Objednávka odeslaná z internetového obchodu je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem potvrzení objednávky prodávajícím. Od tohoto okamžiku vznikají mezi prodávajícím a kupujícím práva a povinnosti vyplývající z uzavřené kupní smlouvy.

Potvrzení o přijetí objednávky  bude zasláno na e-mail, který kupující uvede při registraci. Kupující je povinen neprodleně upozornit prodávajícího na jakékoli nesrovnalosti, chybné informace nebo skutečnosti, které v potvrzení o přijetí objednávky neodpovídají požadavkům kupujícího.

Objednávka je závazná od okamžiku, kdy kupující obrdžel potvrzení o jejím přijetí.

Prodávající je povinen potvrzenou objednávku řádně vyřídit a zboží dodat na adresu uvedenou kupujícím.

Kupující je povinen úplně a správně vyplnit všechny údaje potřebné k řádnému vyřízení objednávky. Dále je kupující povinen odebrat objednané zboží a zaplatit sjednanou kupní cenu.

Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

V případě, že v průběhu doby, kdy bylo zboží objednáno, dodavatel přestane zboží dodávat nebo změní produkt, bude prodávající kupujícího informovat hned, jakmile se tuto skutečnost dozví, a domluví se s ním na dalším postupu (dodání jiného nebo modifikovaného výrobku, zrušení objednávky). Prodávající má právo kupní smlouvu neuzavřít nebo od ní odstoupit v případě, že kupující nemá vyrovnané závazky z předchozích kupních smluv.

3) OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Údaje, které kupující poskytne při registrace nebo při odeslání objednávky bez registrace, jsou zpracovány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

Prodávající je registrovaným zpracovatelem osobních údajů.

Osobní údaje jsou využity jen na vyřízení objednávky a pro potřeby prodávajícího. Prodávající neposkytne osobní údaje třetím osobám bez výslovného souhlasu kupujícího. Osobní údaje jsou uloženy v neveřejné elektronické databázi.

Kupující vyjadřuje potvrzením registrace nebo závazným odesláním objednávky souhlas se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi i po splnění dílčí objednávky, a to až do doby písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo měnit své osobní údaje prostřednictvím svého zákaznického účtu.

Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, a to na základě svého písemného vyjádření. Prodávající se tímto zavazuje nejpozději do 3 dnů od doručení písemné žádosti veškeré údaje o kupujícím z databáze vymazat.

4) VRÁCENÍ ZBOŽÍ, ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Kupující – konečný spotřebitel má právo odstoupit od kupní smlouvy do 14ti dnů od převzetí zboží (dle § 53, odst. 7 Občanského zákoníku). Využije-li kupující práva na odstoupení od kupní smlouvy, je povinen tuto informaci doručit prodávajícímu písemně nejpozději do 14ti dnů od převzetí zboží a zároveň je povinen předat prodávajícímu zpět úplné, nepoškozené a neopotřebené zboží. Po převzetí zboží vrátí prodávající kupujícímu předem dohodnutým způsobem všechny peněžní prostředky za vrácené zboží včetně nákladů na dodání, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14ti dnů. Při nesplnění uvedených podmínek může prodávající uplatnit vůči konečnému spotřebiteli právo na kompenzaci za snížení hodnoty vráceného zboží.

Uplatní-li kupující – konečný spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy podle odst. 7 Občanského zákoníku, má dodavatel právo od kupujícího požadovat pouze náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží (dle § 53, odst. 10 Občanského zákoníku).

Formulář odstoupení od smlouvy naleznete na konci těchto podmínek.

5) DOPRAVA A POŠTOVNÉ

Objednané zboží vám zašleme buď Zásilkovnou, nebo PPL.

Doprava po Brně je u objednávek nad 10 000 Kč zdarma, do blízkého okolí Brna za cenu poštovného po individuální dohodě. V současné době nemáme řádné výdejní místo, ale vyjdeme Vám maximálně vstříc a po domluvě lze zboží u nás v Brně vyzvednout.

Cena poštovného se liší podle váhy a množství objednaného zboží (ceny jsou včetně DPH):

Kupující je povinen zkontrolovat stav zásilky při jejím převzetí (porušení obalu a celkový stav). V případě, že je zásilka poškozena, je nutné s dopravcem okamžitě sepsat protokol. V takovém případě může kupující odmítnout zásilku převzít.

Pokud kupující zjistí poškození obsahu balíku po odchodu doručovatele, je nutné předložit kompletní zásilku (zboží včetně veškerého obalovaného materiálu) na pobočce České pošty nejpozději do dvou pracovních dnů od převzetí zásilky a sepsat tam protokol o poškození. Doporučujeme zásilku otevřít hned po jejím převzetí.

Kupující je povinen jakékoli problémy s dopravou okamžitě oznámit prodávajícímu.

V případě osobního odběru je nutné se na termínu domluvit alespoň jeden pracovní den předem, a to na tel. č. 603 318 952, pokud není dohodnuto jinak. Na adrese sídla většinou nejsme bez předchozí domluvy k zastižení a je velmi pravděpodobné, že požadované zboží nebude bez předchozí domluvy připraveno.

6) DODACÍ LHŮTA

Zboží na skladě odešleme bez zbytečného odkladu, nejpozději do pěti pracovních dnů od obdržení objednávky.

V případě, že některé zboží nebude skladem a dodací doba bude delší, budeme Vás informovat.

7) REKLAMACE A ZÁRUKA, ZPĚTNÝ ODBĚR

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

Je-li na prodávané věci, na jejím obalu, v návodu připojenému k věci nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze věc použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost.

Při reklamaci zboží v záruční době je místem uplatnění reklamace sídlo prodávajícího.

Na veškeré zboží se vztahuje zákonná záruční lhůta, pokud není uvedeno nebo dohodnuto jinak.

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. Uvedené neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

Ke každé dodávce zboží je přiložen daňový doklad, který v případě reklamace slouží také jako záruční list.

V případě zaslání zboží k vyřízení reklamace nepřijímáme zásilky na dobírku. Náklady na dopravu hradí kupující. Místo převzetí reklamovaného zboží a způsob dopravy dohodneme individuálně, prosím, kontaktujte nás.

Záruka se nevztahuje na vady vzniklé:

1) nesprávným použitím výrobku,

2) nesprávným skladováním nebo údržbou.

Postup při reklamaci:
1) informujte nás o reklamaci telefonicky, e-mailem či písemně,
2) zboží zašlete jako doporučený balík s udanou cenou (ne na dobírku) na naši adresu,
3) do zásilky uveďte důvod reklamace a Vaši adresu s kontaktním tel. číslem,
4) kopii dokladu o nabytí reklamovaného zboží v našem obchodě.

Reklamace bude vyřízena co nejrychleji, nejpozději však do 30ti dnů od jejího vzniku, tedy převzetí zboží prodávajícím.

Likvidace použitého zařízení

Veškeré výrobky, které dodáváme, ukládejte do sběrných dvorů odpadu, kde se postarají o jejich recyklaci (zvláště elektrozařízení).

Zpětný odběr prodávaného zboží zajišťujeme na adrese sídla společnosti po předchozí domluvě. 

Ekologická likvidace našich výrobků je, podle Zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. a Vyhlášky MŽP č. 237/2002 Sb., zajištěna “Smlouvou o zajištění společného plnění” v rámci kolektivního systému Asekol a.s., Československého exilu 2062/8, 143 00 Praha, www.asekol.cz. Seznam sběrných míst lze najít na adrese  http://www.asekol.cz/asekol/sberna-mista/.

 

8) FAKTURAČNÍ ÚDAJE, KONTAKTY

ApiCo s. r. o., Dolnice 4, 621 00  Brno,

společnost zapsána u Krajského soudu v Brně pod spisovou značkou C 68649,

IČ: 29257042, DIČ: CZ29257042.

 

Web: www.vcelarskyobchod.cz

Email: https://www.vcelarskyobchod.cz/kontakt

Na adrese Dolnice 4 se nachází pouze sídlo společnosti, nikoli provozovna, obchod či sklad. Pokud se chcete na něco zeptat či se podívat, kontaktujte nás, prosím, nejprve telefonicky nebo e-mailem. Pokusíme se Vám vyjít maximálně vstříc.

9) PLATBA

Zaplatit lze dobírkou nebo převodem na účet č. 2500283894/2010 vedeným u Fio banky. V případě platby převodem vyčkejte, až Vám pošleme fakturu k platbě. Tu obdržíte hned, jak bude zboží připraveno k odeslání. Prosím neposílejte peníze bez faktury z naší strany. Vzhledem k tomu, že některé položky nemusí být na skladě, došlo by k prodlevě mezi platbou a obdržením zboží.

V případě bankovního převodu bude zásilka odeslána hned po připsání peněz na náš účet.

Pokud zvolíte osobní odběr, lze platit hotově nebo převodem. Při platbě převodem můžete zboží vyzvednout hned po připsání finančních prostředků na náš účet. 

Fakturu od nás najdete v balíku. Tato faktura ale není dokladem o zaplacení zboží, který může být požadován při žádosti o dotace na včelařské vybavení. Proto si při platbě dobírky vyžádejte od doručovatele doklad o zaplacení.

10) OTVÍRACÍ DOBA

Náš internetový obchod má otevřeno nepřetržite, přesto Vás prosíme o využívání telefonních kontaktů pouze v pracovní dny v čase 818 h, pokud se nedomluvíme jinak. Děkujeme za pochopení a dodržování pracovní doby.

Rádi Vám objednávku předáme i mimo pracovní dobu a ve dnech pracovního volna. Na dni, čase a místě předání je však nutné se domluvit předem (písemně nebo ústně). 

11) MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ

V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

12) FORMULÁŘ ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Pro odstoupení od smlouvy můžete použít níže uvedený vzor a zaslat jej na adresu firmy, nebo nás kontaktovat přes emailovou obchod@vcelarskyobchod.cz. V přípaně potřeby jstem k dispozici na telefonním čísle: 603 318 952.

Odesílatel:
Jméno a příjmení:
Bydliště:
(případně e-mail, tel. číslo):

Adresát:
Prodávající:

ApiCo s. r. o., Dolnice 4, 621 00  Brno

IČ: 29257042, DIČ: CZ29257042.


Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy

Dne ………. jsem si na Vašich internetových stránkách/v internetovém obchodě ………… objednal zboží ……….., číslo objednávky …………, v hodnotě …..….. Kč. Objednané zboží jsem obdržel dne ………..

Na základě ust. § 1829 odst. 1 ve spojení s ust. § 1818 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, využívám svého zákonného práva a odstupuji od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetu, která se týká výše uvedeného zboží, jež Vám s tímto dopisem zasílám zpět, a zároveň Vás žádám o poukázání kupní ceny ve výši ………. Kč a ……… Kč za poštovné na můj bankovní účet číslo …………. nejpozději do 14 dnů od doručení tohoto odstoupení od smlouvy.


V ………. dne ……….
Jméno a příjmení spotřebitele
             (podpis)